Welzijnsvereniging 't Sas

Welzijnsvereniging ‘t Sas werd in 2005 opgericht door CAW Noord-West-Vlaanderen, Stad Brugge en OCMW Brugge. Het is één van de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge.  

De doelstelling van Welzijnsvereniging ’t Sas is het organiseren van hulp- en dienstverlening voor kansengroepen met specifieke aandacht voor dak- en thuislozen via een inloophuis, een sociale kruidenier, crisisopvang, nachtopvang, woonbegeleiding, …

Welzijnsvereniging 't Sas heeft 7 deelwerkingen:

  1. Inloophuis
  2. Nachtopvang
  3. Crisisopvang
  4. Dienst Wonen
  5. Sociale kruidenier De KABA
  6. Dozen & Co, pakkend goed werk!
  7. Team Daklozen

Het Inloophuis richt zich naar volwassenen, al dan niet vergezeld van kinderen, met verminderde welzijnskansen. Er wordt ontmoeting, ontspanning en vormende activiteiten georganiseerd. Er is een laagdrempelig onthaal waar personen hun verhaal kunnen doen en doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulpverleningsdienst(en).
Er wordt ook praktische dienstverlening georganiseerd zoals: een douche (gratis), wasmachine (€ 1,50), droogkast (€ 1,00) en computer met internet (2 maal per dag 30 min), aankoop blauwe (€ 0,15) en gele vuilniszakken (klein € 0,85 en groot € 1,70) per stuk, … .
Er is de mogelijkheid om mee te werken als vrijwilliger en zo een zinvolle daginvulling te realiseren.
Op vrijdagvoormiddag van 10u tot 12u gaat antennepost van Dokters van de Wereld door.

De Nachtopvang richt zich 7 dagen op 7 naar dak- en thuislozen die op zoek zijn een veilige en rustige slaapplaats. Er wordt gewerkt volgens het 4 B-principe (Bed Bad Brood en Begeleiding). De Nachtopvang wordt georganiseerd op één centrale locatie waar een capaciteit van 10 kamers is voorzien. In de winter worden deze plaatsen uitgebreid naar 26 slaapplaatsen.  Een bed in de Nachtopvang is gratis.

Mensen die gebruik willen maken van de Nachtopvang dienen telefonisch op het gratis nummer 0800/200 09 dagelijks een bed te reserveren tussen 11u en 12u. Men kan 6 op 7 nachten slapen in de Nachtopvang. In de winterperiode zijn er geen stopnachten en kunnen ook mensen zonder papieren er terecht.
Als men een bed heeft gereserveerd kan men zich tussen 19u15 en 19u45 aanmelden aan de Nachtopvang. In de ochtend dient met de Nachtopvang om 8u30 (winter = 8u45) opnieuw te verlaten.
We bieden in de avond een broodmaaltijd met verse soep aangeboden en in de ochtend een ontbijt aan. Er is de mogelijkheid om een douche te nemen.
De begeleiding gaat op stap met de bezoekers van de Nachtopvang in een traject naar een langdurige oplossing.

De Crisisopvang bestaat erin mensen die thuisloos zijn of thuisloos dreigen te worden kortdurend een opvangplaats aan te bieden en te begeleiden binnen de acute crisissituatie, om hen zo te helpen in het (her)creëren van kansen en hen te (her)verbinden met zichzelf, hun omgeving, de samenleving en haar diensten. We werken volgens een integrale en positieve benadering. Er wordt flexibel ingespeeld op de specifieke noden van elk individu. Samen met de cliënt wordt er actief naar (nieuwe) oplossingen gezocht. Budgetbeheer is verplicht. Er is begeleiding in opvangstudio’s, crisisstudio’s en doorgangswoningen.

 De dienst Wonen begeleidt mensen woonachtig in een woning op de private of sociale huurmarkt en  een problematiek hebben gelinkt aan wonen. We geven ondersteuning waar nodig steeds in functie van het behoud van de woning. Er worden woonvaardigheden aangeleerd. In de begeleiding is er alertheid naar de persoonlijke gezondheid en het welzijn van de cliënt, met een sterke focus op het psychisch welzijn. Het versterken, herstellen en/of opbouwen van het netwerk is ook een onderdeel van de begeleiding. Er zijn 2 soorten begeleidingen: Woonbegeleiding en Preventie Uithuiszetting, 

Woonbegeleiding: Mensen met een (vermoeden van een) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en een problematiek gelinkt aan wonen.
Preventie Uithuiszetting: Mensen die (dreigen) opgeroepen te worden door de rechtbank in kader van huurachterstand en/of overlast. Men wordt voorbereid op contact met de vrederechter met als doel verder in de woning te kunnen blijven mits afbetaalplan en/of afspraken rond wooncultuur. Komt het tot een uithuiszetting, wordt men hierin verder begeleid. Mensen die zich aanmelden met 2 maanden huurachterstal of een opzeg van minder dan 2 maanden worden opgevolgd. Er wordt samen gezocht naar een mogelijke oplossing. 

De dienst Wonen bemant het Woonloket. Dit is een laagdrempelig infopunt waar burgers elke werkdag kunnen komen met hun vragen rond wonen zoals inschrijving sociale huisvesting, info en aanvraag schriftelijke huurwaarborg OCMW, info en aanvraag huursubsidie, hulp bij dreigende dak- en thuisloosheid, … . Indien nodig wordt men doorverwezen naar gespecialiseerde dienst.

In de sociale kruidenier De KABA kunnen klanten, op doorverwijzing van een sociale dienst, terecht om enerzijds gratis en anderzijds betalende kruidenierswaren te verkrijgen. Op basis van gezinssamenstelling krijgt de klant een budget. We kiezen er bewust voor om basisproducten aan te bieden, met de nadruk op gezonde voeding. Afhankelijk van het product dat wordt aangeboden betalen klanten 20 tot 30% minder dan de prijs in een reguliere winkel.

Klanten worden gestimuleerd om, vanuit De KABA, kennis te maken met het Inloophuis. De KABA wil immers meer zijn dan een goedkope winkel, maar mensen ook laten proeven van het overige aanbod van ontmoeting en praktische dienstverlening. Hiertoe wordt bij een eerste gesprek uitgelegd wat het Inloophuis te bieden heeft en krijgen klanten de kans om er gratis iets te gaan drinken.

De KABA gaat ook op verplaatsing met de Mobiele Sociale Kruidenier, om de winkel dichter bij de klanten te brengen. Men is aanwezig in Zeebrugge, Sint-Pieters en Sint-Jozef op verschillende momenten.

Dozen & Co, pakkend goed werk! is de verhuisdienst binnen ‘t Sas die zich richt tot burgers die een reguliere verhuisfirma moeilijk kunnen betalen, of die niet in staat zijn om een verhuis zelf te organiseren.

Dozen & Co richt zich ook tot burgers die een reguliere opkuisfirma of klusjesdienst moeilijk kunnen betalen. Het heeft tot doel om de woning van mensen die in een vervuilde woning wonen terug bewoonbaar en leefbaar maken. Dit door op te ruimen wat kan, waardevolle zaken te sorteren en te behouden, steeds met respect voor de bewoner en zijn/haar problematiek.

Daarnaast kan Dozen & Co worden ingeschakeld voor kleine klusjes, overwoekerde tuinen, het ‘verhuisklaar’ maken en herinstalleren van een woning of voor bepaalde vervoersopdrachten, zoals het vervoeren van dieren naar het asiel.

Dozen & Co en de Kaba zijn sociale tewerkstellingsinitiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie (LDE) met een dubbele doelstelling:
- De dienstverleningen beantwoorden aan een maatschappelijke nood.
- De opdrachten worden uitgevoerd door medewerkers in opleiding: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden tewerkgesteld en door specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer worden ze voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

Team Daklozen begeleidt mensen die dak- en thuisloos zijn en recht hebben op steun vanuit het OCMW Brugge.
De maatschappelijk werkers onderzoeken van het recht op leefloon en referentieadres bij een dak- of thuisloze dossier. Daarnaast geven ze dak- en thuislozen ook de nodige ondersteuning zowel administratief als psychosociaal. Men gaat men mee op pad indien nodig. De maatschappelijk werker zal nazorg aanbieden als de dak- of thuisloze persoon het statuut dakloos verliest en zorgt voor een warme overdracht naar de nieuwe begeleidende dienst. 

Contactinformatie