Tegemoetkoming stookoliefactuur

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan tussenkomen in een gedeelte van de factuur voor mazout, dit indien je als aanvrager voldoet aan de voorwaarden.

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, dan neem je contact op met het onthaal van OCMW Brugge (050/32.77.70) binnen de 60 dagen na de levering.

Let op! Enkel volgende brandstoffen komen hiervoor in aanmerking:

> huisbrandolie in bulk : een verwarmingsbrandstof, ook stookolie of mazout genaamd, in vloeibare vorm, besteld in liter (grote hoeveelheid), voor het vullen van een brandstoftank;
> huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: hetzelfde product als het hierboven toegelichte product, maar in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5 of 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels;
> lamppetroleum aan de pomp: een verwarmingsbrandstof in vloeibare vorm, vooral gebruikt voor petroleumkachels (= op zich staande petroleumkachels zonder rookgaskanaal), gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5 of 10 liter);
> bulkpropaangas: petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank.

Eenmalige verwarmingstoelage van 225 euro:
Door de sterke stijging van de energieprijzen besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro netto toe te kennen.

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage aanvragen. Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.
Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Voor hulp bij de aanvraag van deze eenmalige toelage kan je terecht bij het Energieloket op het nummer 050 47 55 13 of na afspraak in het Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

Voorwaarden

Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 21.179,16 verhoogd met € 3.920,94 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
> wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
> wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: personen met begrensd inkomen.

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 21.179,16 verhoogd met € 3.920,94 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast.

Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (cfr. wet 12.06.1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.410,00.

Procedure

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, kan je langsgaan bij het onthaal in de Hoogstraat 9 te 8000 Brugge na telefonische afspraak 050/32.77.70.

Meebrengen

> kopie van de leveringsfactuur of -bon
> indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag dan aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft behoort tot Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 
- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

u behoort tot categorie 2 : personen met begrensd inkomen

- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 
u behoort tot categorie 3 : personen met schuldoverlast

- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Contactinformatie