Materiële opvang aan kandidaat vluchtelingen(LOI)

Een verzoeker om internationale bescherming wordt aan het LOI Brugge toegewezen door Fedasil.

Voorwaarden

  • Je diende een aanvraag in tot het bekomen van internationale bescherming bij de dienst vreemdelingenzaken.
  • Tijdens de periode dat je aanvraag wordt behandeld kan je in het LOI verblijven mits je door Fedasil werd toegewezen aan onze opbangstructuur. 
  • Na erkenning als vluchteling of ontvangst statuut subsidiaire bescherming, in het kader van transitie van collectieve opvang naar individuele huisvesting.

Wanneer men niet door Fedasil aan het LOI Brugge werd toegewezen is er geen recht op deze dienstverlening.

Procedure

Het LOI van OCMW Brugge wordt als verplichte plaats van inschrijving toegewezen door de dienst dispatching van Fedasil.
In het wachtregister komt bij de code 207 "OCMW: Opvanginitiatief –centrum Brugge (31005)" te staan op datum van de toewijzing. 
De cliënt ontvangt een document van Fedasil met de verplichte plaats van inschrijving, die toegewezen werd door de dienst dispatching.

Bedrag

Materiële hulpverlening aan verzoekers om internationale bescherming bestaat uit: een kamer in een LOI-woning, medische en sociale begeleiding, een wekelijks leefgeld en zakgeld, een vastgelegd budget voor kledij en voor vrije tijd? en een aanbod aan culturele- en ontspanningsactiviteiten.

Regelgeving

1. Wetgeving

  • Artikel 57 + artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (Zie website ejustice.)
  • Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (Zie website ejustice.)
  • Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van verzoeker om internationale bescherming en van bepaalde categorieën van vreemdelingen. (Zie website ejustice.)
  • KB van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. (Zie website ejustice.)

Contactinformatie