tegemoetkomingen in kosten voor vrijetijdsactiviteiten

Kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht.
Maar: veel vrijetijdsactiviteiten zijn te duur voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten.

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt een tegemoetkoming op  kosten voor vrijetijdsactiviteiten, aan 90 % of aan 80 % van de totale kost.
De tegemoetkoming 90 % wordt toegekend per kalenderjaar, eens er duidelijkheid is rond de federale subsidie ter bevordering van de participatie van OCMW-cliënten. Per kalenderjaar kan tot 120 euro per volwassene en tot 60 euro per kind vanaf 3 jaar uitbetaald worden.

 


De tegemoetkoming 80 % wordt vanaf 2 januari van elk kalenderjaar uitbetaald. Ook mensen die niet bij het OCMW in begeleiding zijn, maar aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, kunnen van deze tegemoetkoming genieten.

Voorwaarden

De tegemoetkoming 90% wordt toegekend aan personen die:
> een leefloon of geldelijke bijstand aan tarief van het leefloon genieten van het OCMW Brugge
> die aanvullende geldelijke bijstand genieten van het OCMW Brugge
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in collectieve schuldenregeling zijn
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn, op voorwaarde dat zij openstaande schulden hebben waarvoor maandelijkse afbetalingen gebeuren
> die in Brugge verblijven en bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening in budgetbeheer zijn, op voorwaarde dat zij geen openstaande schulden meer hebben, maar een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt
>  die door het OCMW Brugge tewerkgesteld worden binnen art. 60 § 7 of binnen een ander sociaal tewerkstellingsstelsel, waarbij geactiveerd leefloon wordt uitbetaald, indien het inkomen uit deze tewerkstelling het enige arbeidsinkomen in het gezin uitmaakt
> buiten Brugge verblijven, maar voor wie het OCMW Brugge de plaatsingskosten ten laste neemt en aan hun personen ten laste.

Voor 2020 kunnen de tegemoetkomingen terug uitbetaald worden.
Betaalbewijzen moeten betrekking hebben op activiteiten die in 2020 doorgaan of waarvoor in 2020 werd betaald.
Betaalbewijzen moeten vóór 20/12/2020 bij het OCMW worden afgegeven.

De tegemoetkoming 80% wordt toegekend aan
- personen die in Brugge wonen 
- personen die enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een welzijnsorganisatie (en niet wonen in een gemeente waar ook een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief is).
Om van de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet je
> een gezinsinkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt
> in budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn
> in collectieve schuldenregeling zijn

Voor de berekening van het inkomen wordt met alle inkomsten rekening gehouden, met uitzondering van de integratietegemoetkoming, uitbetaald door FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

Wil je van deze tegemoetkoming gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen
- op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
- op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

Je kunt de betaalbewijzen ook afgeven aan je maatschappelijk werker bij het OCMW.
ALS JE EEN TERUGBETALING WILT VOOR KOSTEN DIE IN 2019 GEMAAKT WERDEN, DAN MOET JE DE BETAALBEWIJZEN TEGEN 20 DECEMBER AAN HET OCMW BEZORGEN. ANDERS KUNNEN WE GEEN TEGEMOETKOMING MEER UITBETALEN.

 

Meebrengen

- betaalbewijzen van de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming gevraagd wordt.
- inkomstenbewijzen

Deel deze pagina

Contactinformatie