Lokaal Opvanginitiatief Brugge

In de vorm van het 'Lokaal Opvanginitiatief' (LOI) biedt het OCMW Brugge specifieke opvang aan asielzoekers, zoals voorzien in het kader van een Federale opdracht.

Een asielzoeker, waarvan de procedure voor erkenning nog in een onderzoeksfase is of die net werd erkend als vluchteling, wordt opgevangen in een systeem van materiële hulp.
Binnen het LOI wordt materiële hulp aangeboden en de asielzoekers ontvangen een wekelijks leefgeld. Met dit leefgeld voorzien zij zelf in hun voeding en producten voor persoonlijke hygiëne.

De opvang van de asielzoekers in het LOI gebeurt binnen een conventie met Fedasil, de instantie die de asielzoekers over het Belgisch grondgebied verspreidt en tevens toeziet op de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers.

In Brugge beschikt het Lokaal Opvanginitiatief over 69 bedden, voor gezinnen en alleenstaande mannen.
Er zijn 6 verschillende adressen op het Brugse grondgebied waar asielzoekers opgevangen worden.

Voorwaarden

Een asielzoeker kan enkel terecht in ons LOI na toewijzing door Fedasil en voor de periode goedgekeurd door Fedasil.
Een asielzoeker heeft recht op materiële opvang zolang de asielaanvraag nog in onderzoek is.

Wanneer een asielzoeker wordt erkend als vluchteling of het statuur subsidiaire bescherming krijgt, kan hij/zij nog tot maximum 2 maanden na de beslissing in het systeem van materiële opvang blijven. (Bij uitzondering kan door Fedasil een verlenging van maximum 2 maanden worden toegestaan.

Als er een negatieve beslissing wordt genomen in het asieldossier, wordt de asielzoeker toegewezen aan een terugkeerplaats met het oog op vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. In dit geval moet de asielzoeker de opvangstructuur binnen de drie dagen nadat ter terugkeerplaats werd toegewezen, verlaten.

Procedure

De kandidaat-vluchteling dient een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Fedasil beslist aan welke opvangstructuur deze persoon wordt toegewezen. De persoon begeeft zich naar de opvangstructuur waaraan hij/zij werd toegewezen.
Indien de asielzoeker zich niet tijdig aanmeldt, vervalt de toewijzing aan de opvangplaats.

Contactinformatie